Containerpark: Vandaag open tot 17:00

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden ondernemingen

1. De handelsrelatie tussen BV Containerdienst Thienpont en de klant wordt uitsluitend beheerst door de onderhavige algemene voorwaarden, en de bijzondere bepalingen op de bestel- en leveringsbon. BV CONTAINERDIENST THIENPONT kan enkel rechtsgeldig verbonden zijn door een geschrift dat is ondertekend door haar wettelijk of statutair orgaan dat bevoegd is om haar te vertegenwoordigen, zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, of door een bijzondere lasthebber die een geschreven volmacht heeft voorgelegd.

2. In alle gevallen worden de containers steeds geplaatst en alle werken steeds verricht op verzoek en op richtlijnen en aanwijzingen vanwege de klant, en op diens volledige verantwoordelijkheid, met uitsluiting van de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de BV CONTAINERDIENST THIENPONT. De klant zal alle maatregelen nemen om schade en/of ongevallen te voorkomen, zo onder meer door het aanbrengen van de nodige verlichting en signalisatie op de containers en/of op de werf, en zal BV CONTAINERDIENST THIENPONT volledig vrijwaren voor elke schade en/of voor vorderingen vanwege derden. Indien de container niet reglementair kan staan dient een bijkomende machtiging te worden aangevraagd door de klant aan de bevoegde instanties.

3. Bij eenzijdige verbreking der samenwerking vanwege de klant, zonder wederzijds schriftelijk akkoord, zal de klant een boete verschuldigd zijn à rato van 30 % van het tot dan reeds gefactureerd bedrag, met een minimum van 2.500 €, per werf die nog niet is voltooid. Moet de werf nog worden opgestart dan wordt dit minimumbedrag verdubbeld. De BV CONTAINERDIENST THIENPONT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor overmacht of onvoorziene omstandigheden (imprevisie), die de uitvoering van de overeenkomst in de overeengekomen voorwaarden onmogelijk maken of aanzienlijk verzwaren. In voorkomend geval bepaalt BV CONTAINERDIENST THIENPONT, en uitsluitend zij, of de overeenkomst ontbonden wordt of de uitvoering ervan uitgesteld, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige schadevergoeding.

4. De klant is ervan op de hoogte dat de kwalificatie van het afval bepaald wordt op het moment van het lossen van de container. Een wijziging van kwalificatie rekening houdende met oorspronkelijk opgegeven zal onmiddellijk bij het lossen kenbaar gemaakt worden aan de klant. Elk protest hiertegen dient onmiddellijk te geschieden waarna partijen het afval gezamenlijk zullen keuren. De klant is er zich van bewust dat het vermijden dat ook derden afval in de container kunnen gooien veel problemen kan besparen. In onze containers mag geen giftig afval worden gegooid zo onder meer (volle of lege verpakkingen van) chemische producten, olie en verf, batterijen,…

6. Indien de klant één van zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet nakomt, is BV CONTAINERDIENST THIENPONT gerechtigd de overeenkomst te ontbinden voor het nog niet geleverde deel van de bestelbon, en/of het nog niet betaalde gedeelte ervan. De klant zal in dit geval een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn aan BV CONTAINERDIENST THIENPONT en dit gelijk aan 25 % van de prijs van de overeenkomst. BV CONTAINERDIENST THIENPONT beschikt bovendien over hetzelfde recht van ontbinding in geval de klant zich in één van volgende gevallen bevindt: faillissement, aanvraag van een procedure zoals opgenomen in Boek X van het W.E.R., vereffening of analoge procedure in hoofde van de klant. In alle gevallen waar de klant één van zijn verplichtingen (in de ruimste zin van het woord) niet nakomt, behoudt BV CONTAINERDIENST THIENPONT zich het recht voor de levering op te schorten onder voorbehoud van elk ander verhaal en schadevergoeding.

7. Geen enkele klacht zal ontvankelijk zijn, indien deze niet bij ter post aangetekende brief aan ons gericht wordt binnen de zeven dagen vanaf de factuurdatum. Zoniet worden de facturen aanzien als aanvaard zonder enig voorbehoud.

8. Behoudens andersluidend schriftelijk beding zijn al onze facturen contant betaalbaar ten zetel van BV CONTAINERDIENST THIENPONT zonder korting, en zulks niettegenstaande eventuele klachten. Elk factuurbedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal ons van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is een interest opleveren van 1 % per maand vanaf de factuurdatum. Zo een factuur geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft op haar vervaldag, vervallen alle eventuele toegestane termijnen en wordt het saldo, verschuldigd krachtens alle facturen, ongeacht hun vervaldag, van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, onmiddellijk opeisbaar. Bovendien zal ons van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is , een forfaire conventionele vergoeding, met een minimum van 250 € , verschuldigd zijn van 10 % van alle aldus verschuldigde bedragen, zulks boven alle andere welkdanige vorderingen, gerechtskosten en kosten van uitvoering. Deze vergoeding is eveneens verschuldigd in geval van verbreking van de bestelling of overeenkomst door de klant indien vooraf een vast en totaal bedrag werd bedongen.

10. BV CONTAINERDIENST THIENPONT verbindt zich ertoe de aan haar verstrekte persoonsgegevens strikt vertrouwelijk te behandelen en aan niemand vrij te geven tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de met haar gesloten overeenkomsten en tenzij ter voldoening van de op BV CONTAINERDIENST THIENPONT rustende wettelijke verplichtingen. De klant heeft het recht om de door BV CONTAINERDIENST THIENPONT opgeslagen en verwerkte persoonsgegevens te raadplegen en ze, indien nodig, te laten verbeteren of de verwijdering ervan te vragen.
Bijkomende inlichtingen inzake gegevensverwerking en -bescherming kan de klant verkrijgen bij de Belgische toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35.

11. Voor alle betwistingen zijn alleen de Rechtbanken van het Arrondissement Gent, afdeling Gent bevoegd en is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.


Algemene voorwaarden particulieren

1. De handelsrelatie tussen BV CONTAINERDIENST THIENPONT en de klant wordt uitsluitend beheerst door de onderhavige algemene voorwaarden, en de bijzondere bepalingen op de bestel- en leveringsbon. BV CONTAINERDIENST THIENPONT kan enkel rechtsgeldig verbonden zijn door een geschrift dat is ondertekend door haar wettelijk of statutair orgaan dat bevoegd is om haar te vertegenwoordigen, zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, of door een bijzondere lasthebber die een geschreven volmacht heeft voorgelegd.

2. In alle gevallen worden de containers steeds geplaatst en alle werken steeds verricht op verzoek en op richtlijnen en aanwijzingen vanwege de klant, en op diens volledige verantwoordelijkheid, met uitsluiting van de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de BV CONTAINERDIENST THIENPONT. De klant zal alle maatregelen nemen om schade en/of ongevallen te voorkomen, zo onder meer door het aanbrengen van de nodige verlichting en signalisatie op de containers en/of op de werf, en zal BV CONTAINERDIENST THIENPONT volledig vrijwaren voor elke schade en/of voor vorderingen vanwege derden. Indien de container niet reglementair kan staan dient een bijkomende machtiging te worden aangevraagd door de klant aan de bevoegde instanties.

3. Bij eenzijdige verbreking der samenwerking vanwege de klant, zonder wederzijds schriftelijk akkoord, zal de klant een schadebeding verschuldigd zijn à rato van 30 % van het tot dan reeds gefactureerd bedrag, met een maximum van 2.500 €, per werf die nog niet is voltooid. Moet de werf nog worden opgestart dan wordt dit minimumbedrag verdubbeld. De BV CONTAINERDIENST THIENPONT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor overmacht of onvoorziene omstandigheden (imprevisie), die de uitvoering van de overeenkomst in de overeengekomen voorwaarden onmogelijk maken of aanzienlijk verzwaren. In voorkomend geval bepaalt BV CONTAINERDIENST THIENPONT, en uitsluitend zij, of de overeenkomst ontbonden wordt of de uitvoering ervan uitgesteld, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige schadevergoeding.

4. De klant is ervan op de hoogte dat de kwalificatie van het afval bepaald wordt op het moment van het lossen van de container. Een wijziging van kwalificatie rekening houdende met oorspronkelijk opgegeven zal onmiddellijk bij het lossen kenbaar gemaakt worden aan de klant. Elk protest hiertegen dient onmiddellijk te geschieden waarna partijen het afval gezamenlijk zullen keuren. De klant is er zich van bewust dat het vermijden dat ook derden afval in de container kunnen gooien veel problemen kan besparen. In onze containers mag geen giftig afval worden gegooid zo onder meer (volle of lege verpakkingen van) chemische producten, olie en verf, batterijen,…

6. Indien de klant één van zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet nakomt, is BV CONTAINERDIENST THIENPONT gerechtigd de overeenkomst te ontbinden voor het nog niet geleverde deel van de bestelbon, en/of het nog niet betaalde gedeelte ervan. De klant zal in dit geval een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn aan BV CONTAINERDIENST THIENPONT en dit gelijk aan 25 % van de prijs van de overeenkomst. BV CONTAINERDIENST THIENPONT beschikt bovendien over hetzelfde recht van ontbinding in geval de klant zich in één van volgende gevallen bevindt: faillissement, aanvraag van een procedure zoals opgenomen in Boek X van het W.E.R., vereffening of analoge procedure in hoofde van de klant. In alle gevallen waar de klant één van zijn verplichtingen (in de ruimste zin van het woord) niet nakomt, behoudt BV CONTAINERDIENST THIENPONT zich het recht voor de levering op te schorten onder voorbehoud van elk ander verhaal en schadevergoeding. Indien de BV CONTAINERDIENST THIENPONT één van zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet nakomt, is de klant gerechtigd een schadevergoeding te eisen overeenkomstig de door hem geleden schade, met een maximum van € 2.500.

7. Geen enkele klacht zal ontvankelijk zijn, indien deze niet bij ter post aangetekende brief aan ons gericht wordt binnen de zeven dagen vanaf de factuurdatum. Zoniet worden de facturen aanzien als aanvaard zonder enig voorbehoud.

8. Behoudens andersluidend schriftelijk beding zijn al onze facturen contant betaalbaar ten zetel van BV CONTAINERDIENST THIENPONT zonder korting, en zulks niettegenstaande eventuele klachten. Elk factuurbedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal ons van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, een interest opleveren van 4 % per jaar vanaf de factuurdatum. Zo een factuur geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft op haar vervaldag, vervallen alle eventuele toegestane termijnen en wordt het saldo, verschuldigd krachtens alle facturen, ongeacht hun vervaldag, van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, onmiddellijk opeisbaar. Bovendien zal ons van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is , een forfaitaire conventionele vergoeding, met een minimum van 250 € , verschuldigd zijn van 10 % van alle aldus verschuldigde bedragen, zulks boven alle andere welkdanige vorderingen, gerechtskosten en kosten van uitvoering.

10. BV CONTAINERDIENST THIENPONT verbindt zich ertoe de aan haar verstrekte persoonsgegevens strikt vertrouwelijk te behandelen en aan niemand vrij te geven tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de met haar gesloten overeenkomsten en tenzij ter voldoening van de op BV CONTAINERDIENST THIENPONT rustende wettelijke verplichtingen. De klant heeft het recht om de door BV CONTAINERDIENST THIENPONT opgeslagen en verwerkte persoonsgegevens te raadplegen en ze, indien nodig, te laten verbeteren of de verwijdering ervan te vragen.
Bijkomende inlichtingen inzake gegevensverwerking en -bescherming kan de klant verkrijgen bij de Belgische toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35.

11. Voor alle betwistingen zijn alleen de Rechtbanken van het Arrondissement Gent, afdeling Gent bevoegd en is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.